Statut 

 

STATUT GLJIVARSKOG DRUŠTVA “MEDENKA “ ZLATAR

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Gljivarsko društvo “ Medenka “ Zlatar ( u daljnjem tekstu : Udruga ) je samostalna, dragovoljna i neprofitabilna udruga, koja se zalaže za zaštitu i razvijanje ljubavi za prirodu, upoznavanje i proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja, te sakupljanje i korištenje gljiva kao prirodnog izvora prehrane.

Članak 2.

Naziv udruge je Gljivarsko društvo “ Medenka “ Zlatar. Skraćeni naziv Udruge glasi: GD Medenka Zlatar. Sjedište udruge je u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi pri Uredu državne uprave.

Članak 3.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a u njihovoj odsutnosti, a prema ovlasti Upravnog odbora, jedan od članova Upravnog odbora.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat.Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3 centimetra.U unutarnjem dijelu pečata ucrtane su dvije gljive i stoji puni naziv: Gljivarsko društvo “ Medenka “ Zlatar.Udruga može imati svoju zastavu, znak (logo ) i grb.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Ciljevi udruge su:

 • razvijanje ljubavi za zaštitu prirode;
 • upoznavanje gljiva naših krajeva;
 • proučavanje gljiva u cilju zaštite od trovanja;
 • proučavanje i sakupljanje gljiva kao prirodnog izvora hrane u svakodnevnoj prehrani;
 • razvijanje prijateljstva i solidarnost među gljivarima

Djelatnosti udruge su :

 • suradnja s ostalim gljivarskim udrugama na području Republike Hrvatske

i Hrvatskim mikološko-gljivarskim savezom

 • pokretanje i organiziranje djelatnosti na zaštiti i unapređivanju prirode i

čovjekove okoline, a posebno na očuvanju ugroženih vrsta gljiva, staništa, kao i biološke raznolikosti Republike Hrvatske u cjelini;

 • briga i djelovanje sukladno Pravilniku o zaštiti gljiva ( Fungi ) izdanog od strane resornog Ministarstva o sakupljanju nadzemnih i podzemnih samoniklih vrsta jestivih gljiva članova Udruge za osobne potrebe i potrebe svog domaćinstva

– sudjelovanje u provođenju projekata iz područja gljivarstva, mikologije i

zaštite gljiva;

– sudjelovanje u osnivanju i razvijanju nacionalne gljivarsko-mikološke

zbirke i baze podataka kao članica Hrvatskog mikološko-gljivarskog

saveza;

– organiziranje i stručno osposobljavanje svog članstva kroz gljivarske

škole, seminare, tečajeve, predavanja, determinacije i druge oblike

obrazovanja;

– predlaže istaknute članove za stjecanje zvanja determinator mentor,

determinator i determinator pripravnik, te ističe prijedlog Hrvatskom

mikološko-gljivarskom savezu ;

– suradnja s odgovarajućim znanstvenim ustanovama;

– briga o financijskim sredstvima Udruge, te

– obavljanje i drugih zadataka od interesa za Udrugu

Gospodarske djelatnosti udruge:

– udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i

ciljeva, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s

posebnim propisima.

Udruga može obavljati ugostiteljske i trgovačke djelatnosti npr. prodaju suvenira i sl.Ukoliko u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.Udruga može radi ostvarenja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, a u skladu s Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

III ČLANSTVO UDRUGE U UDRUGAMA VIŠE RAZINE ( SAVEZI )

Članak 6.

Gljivarsko društvo Zlatar se može učlaniti u bilo koju udrugu više razine-ranga saveza donošenjem odluke o učlanjivanju kada je to u interesu udruge , a nije u suprotnosti sa Zakonom.Gljivarsko društvo“ Medenka “ Zlatar se prema svojim ciljevima i djelatnostima može učlaniti u Hrvatski mikološko-gljivarski savez, a prema potrebi i u druge saveze.Učlanjenjem prihvaća prava i obveze prema nadležnim savezima.

Članak 7.

Obveze Udruge prema Hrvatskom mikološko-gljivarskom savezu( u daljnjem tekstu: HMGS ):

 • bavljenje mikološko-gljivarskim djelatnostima
 • usklađivanje svog statuta i normativnih akata sa statutom HMGS-a i obvezno izvješćivanje HMGS-a o svim promjenama u svojim statutima;
 • ažurno izvješćivanje ureda HGMS- a, o svim promjenama unutar svoje udruge, adrese, telefona, fax-a, e-mail adrese i ostalo;
 • pridržavanje normi gljivarske etike i čuvanje ugleda udruge;
 • isticanje kandidata za ispite u stručnom osposobljavanju;
 • redovito plaćanje članarine HMGS-u

Članak 8.

Kako bi udruga postala članicom Hrvatskog mikološko-gljivarskog saveza, mora savezu dostaviti;

 • odluku o udruživanju u HMGS,
 • presliku svog statuta
 • presliku rješenja o registraciji,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta (udruge ) prema NKD-u,
 • presliku osobnog identifikacijskog broja udruge ( OIB )
 • osnovne podatke o ustrojstvu i djelatnosti,
 • osnovne podatke o članstvu, predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku

IV ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Udruga vodi popis članova u elektronskom obliku ili na drugi prikladan način npr.papirnatom obliku.Popis članova obavezno sadrži podatke o osobnom imenu ( nazivu ), osobnom idetifikacijskom broju( OIB-u), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, s prebivalištem ili djelovanjem na teritoriju Republike Hrvatske, ako ispuni pristupnicu i uplati članarinu za tekuću godinu. Članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe s navršenih 14 godina, kao i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Počasnog člana proglašava Skupština udruge na temelju zasluga u promicanju rada ili zasluga u financiranju Udruge.Počasni članovi ne mogu birati, niti biti birani u upravljačka tijela Udruge, ali mogu aktivno sudjelovati u radu Skupštine.

Članak 10.

Svi članovi Udruge imaju jednaka prava i dužnosti. Potpisivanjem pristupnice za upis u članstvo smatra se da član poznaje svoja prava i dužnosti kao i obvezu plaćanja članarine.Članovima Udruge izdaju se članske iskaznice, čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje Upravni odbor, ukoliko ona nije utvrđena od strane HMGS-a.

Prilikom pristupanja u članstvo, član se upoznaje sa Statutom Udruge, Pravilnikom o zaštiti gljiva (Fungi), te Gljivarskim kodeksom.

Članak 11.

Pravo svakog člana Udruge je:

 • birati i biti biran,
 • aktivno sudjelovati u radu i svim aktivnostima Udruge,
 • davati prijedloge i mišljenja za unaprjeđenje rada Udruge.

Članak 12.

Član Udruge ima obvezu:

 • izvršavati odluke i provoditi u život odredbe ovoga Statuta, te da svojim radom doprinosi ostvarenju ciljeva i zadataka udruge;
 • razvijati prijateljstvo i solidarnost među članovima;
 • poštivati odredbe sukladne Pravilniku o zaštiti gljiva (Fungi), te Gljivarskog kodeksa:
 • čuvati ugled udruge, te
 • redovito plaćati članarinu i druge preuzete obveze prema udruzi

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • smrću člana
 • dragovoljnim istupanjem
 • neplaćanjem članarine u vremenu dužem od dvije godine, te
 • odlukom nadležnog tijela udruge

Članak 14.

Član je istupio iz udruge ako pismeno izrazi volju da istupi ili ako ne podmiri

članarinu u skladu s člankom 13. Statuta.

Član Udruge može biti isključen kada svjesno krši odredbe Statuta, te ako nanosi štetu interesima i ugledu Udruge.

Stegovni postupak isključenja iz Udruge, provodi Stegovna komisija koja daje Skupštini svoj prijedlog o eventualnom isključenju iz udruge.Skupština razmatra i donosi odluku o isključenju i o tome pismeno izvješćuje isključenog člana.Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana po primitku odluke o isključenju.Odluka Skupštine je konačna.

V TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Udruga je ustrojena u skladu o odredbama Zakona o udrugama.

Udruga samostalno odlučuje o svojim ustrojstvenim oblicima, financijskim poslovima i drugim pitanjima na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stručna komisija, te
 • Stegovna komisija

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština Udruge je najviše tijelo odlučivanja i nositelj cjelokupne aktivnosti.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna.Skupština redovno

zasjeda najmanje jednom tijekom godine, dok se izborna Skupština

održava svake četiri godine.Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na

vlastitu inicijativu i predlaže dnevni red Skupštine.

Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor.Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu kada to zatraži najmanje 15 članova ili Nadzorni odbor udruge.

Članak 19.

Radom redovne, izborne ili izvanredne Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo sastavljeno od tri člana.Radno predsjedništvo od tri člana bira Skupština po usvajanju Poslovnika o radu.

Članak 20.

Skupština donosi pravovaljane odluke, ako je nazočna natpolovična većina svih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko se Skupštini ne odazove natpolovičan broj članova udruge, Skupština se odgađa za 30 minuta, a zatim sve pravovaljane odluke donosi natpolovična većina jedne trećine nazočnih članova od ukupnog broja članova udruge.Način rada Skupštine utvrđuje se Poslovnikom.

U slučaju nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine se odgađa za osam dana.

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune;
 • donosi druge akte i odluke od važnosti za razvoj udruge;
 • bira i razrješava predsjednika , dopredsjednika i tajnika udruge;
 • bira i razrješava dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 • donosi programske i razvojne smjernice za rad udruge;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti,

prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,

 • razmatra i usvaja izvješća Upravnog odbora o radu i financijskom poslovanju udruge, te izvješća Nadzornog odbora;
 • osniva i imenuje komisije, sekcije i druga tijela prema potrebi, te im utvrđuje programe, ciljeve i zadatke;
 • razmatra prijedloge Stegovne komisije o isključenju člana Udruge;
 • donosi Poslovnik Skupštine udruge,
 • odlučuje o žalbama i prijedlozima članova;
 • odlučuje o prestanku rada udruge
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente, te
 • obavlja druge poslove određene Zakonom ili Statutom

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge.

Članak 23.

Upravni odbor ima 7 članova. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo Udruge.Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine.

Članak 24.

Upravni odbor:

– saziva Skupštinu Udruge;

 • bira i imenuje blagajnika Udruge;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • donosi odluku o znaku( logu ) Udruge i njegovom korištenju;
 • donosi odluku o izgledu zastave i grba Udruge;
 • razmatra prijedloge Stručne komisije;

– donosi i usvaja godišnji program rada Udruge, finacijski plan i nadzire

njihovo izvršenje;

– bira i razriješava likvidatora Udruge

– donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro-računa;

 • brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;
 • imenuje sekcije i komisije, te utvrđuje njihove programe rada;
 • utvrđuje i predlaže Skupštini Statut Udruge i njihove izmjene;
 • donosi odluke o visini naknade predavačima, voditeljima determinacije te

naknade za stručne izlete;

 • brine o omasovljavanju članova Udruge;
 • odlučuje o nabavi osnovnih materijalno-tehničkih sredstava;
 • predlaže Skupštini počasne članove Udruge;
 • predlaže Skupštini članove Upravnog odbora Udruge;
 • izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini, te obavlja i druge poslove predviđene Statutom, Zakonom ili dugim općim aktima Udruge
 • određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih gospodarskim

ili ugostiteljskim djelatnostima;

– upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge

Članak 25.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti član kojeg odredi Upravni odbor.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.Sjednice Upravnog odbora se zbog hitnosti mogu održavati telefonski, a zapisnik o održanoj telefonskoj sjednici se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština udruge na četiri godine.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe na prvoj sjednici.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i njom rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 27.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.Pored toga prati i nadzire materijalno-financijsko poslovanje Udruge.O svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i Upravni odbor.

STRUČNA KOMISIJA

Članak 28.

Stručna komisija ima tri člana koje bira Skupština i mandat im traje četiri godine.Predsjednik Stručne komisije saziva sjednicu komisije.Predsjednika biraju članovi između sebe na konstituirajućoj sjednici.

Članak 29.

Stručna komisija;

 • predlaže Upravnom odboru formiranje sekcija udruge i njihove ciljeve i zadatke;
 • priprema i predlaže Upravnom odboru godišnji program rada i financijsko poslovanje Udruge;
 • koordinira rad između sekcija;
 • brine se o suradnji i sudjelovanju udruge u aktivnostima ostalih gljivarskih udruga u Republici Hrvatskoj, te HMGS-u;
 • obavlja poslove koje joj u nadležnosti prenese Upravni odbor radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruge.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.

Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.Na tu dužnost mogu biti birani ponovo.U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge, predsjednika udruge zamjenjuje dopredsjednik Udruge.

Članak 31.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu;
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora;
 • podnosi izvješće o radu i finacijskom poslovanju Skupštini i Upravnom odboru:
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o upoznavanju javnosti sa radom Udruge, te

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom

Dopredsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu
 • zamjenjuje sa svim ovlastima predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti

TAJNIK UDRUGE

Članak 32.

Tajnik:

– predstavlja i zastupa Udrugu;

– ujedno je i tajnik Upravnog odbora

Tajnika bira i imenuje Upravni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.Tajnik vodi popis svih članova Udruge.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 33.

Stegovni postupak se provodi ako član udruge svojim ponašanjem povrijedi ugled Udruge ili ako radi protivno interesima Udruge.

Stegovni postupak se provodi na prijedlog Skupštine.Stegovna komisija je sastavljena od 3 člana, koju imenuje Skupština s mandatom od 4 godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • opomena pred isključenje,
 • isključenje iz Udruge

Stegovna komisija predlaže Upravnom odboru stegovnu mjeru .Član Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, ima pravo žalbe na izrečenu stegovnu mjeru iz članka 33., stavak 1.i 2.,ovog Statuta,Upravnom odboru, a izrečenu mjeru isključenja iz Udruge, Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izricanju stegovne mjere.Odluka Upravnog odbora na stegovne mjere iz članka 33., stavak 1.i 2., odnosno Skupštine iz članka 33., stavak 3., donesena povodom žalbe u stegovnom postupku je konačna.

SEKCIJA UDRUGE

Članak 34.

Sekcije udruge osniva Upravni odbor na zahtjev više od 10 zainteresiranih članova Udruge.

Prijedlog za osnivanje sekcije Upravnom odboru podnosi Stručna komisija.

Predsjednika sekcije biraju članovi iz svojih redova na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Upravnog odbora.

VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

Imovinu udruge čine:

– novčana sredstva koju je udruga stekla uplatom članarine,

– dobrovoljni prilozi i darovi,

– novčana sredstva koja je udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se

ostvaruju ciljevi

– novčana sredstva koja je udruga stekla obavljanjem ugostiteljskim ili

gospodarskih djelatnosti sukladno članku 5. ovog Statuta

– novčana sredstva koja je udruga stekla finaciranjem programa udruge iz

državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave, te fondova ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva

stečena u skladu sa Zakonom

– nepokretne i pokretne stvari

– druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa Zakonom.

Članak 37.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom i dugim propisima o materijalno-financijskom poslovanju.

Svi prihodi i rashodi Udruge moraju se temeljiti na utvrđenom Proračunu prihoda i rashoda o čijem izvršenju brine Upravni odbor. U Udruzi se vode poslovne knjige i sastavljaju finacijska izvješća prema propisima kojima se unapređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Upravnog odbora Udruge, podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Nalogodavac za sva plaćanja i isplate predviđene proračunom prihoda i rashoda je predsjednik, a u njegovoj odsutnosti, dopredsjednik ili tajnik Udruge.

Članak 38.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.Članovi udruge ne odgovaraju za obaveze Udruge.Udruga može stjecati pokretne i nepokretne stvari.Upravni odbor donosi odluku o stjecanju nekretnina, Skupština odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

VII OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Obavljanje stručno-administrativne poslove u Udruzi obavlja tajnik udruge.Stručno-administrativne poslove, organiziranje rada, financiranje, status ili ustrojstvo u obavljanju stručno-administrativnih poslova u Udruzi,utvrđuje Upravnim odbor posebnim aktom. Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, te koji se ne mogu ili ih nije ekonomično obavljati u okviru Udruge, Upravni odbor može povjeriti stručnoj osobi ili službi druge organizacije, a njihovo obavljanje osigurati ugovorom.

VIII JAVNOST RADA I PRIZNANJA ZA RAD

Članak 39.

Rad udruge i njenih tijela je javan i dobrovoljan. Javnost rada udruge i njenih tijela osigurava se putem izvještavanja u usmenom ili pismenom obliku u javnim medijima, web stranicama , društvenim mrežama, te izdavanjem publikacija Udruge.

Članak 40.

Za naročite zasluge na ostvarivanju ciljeva i zadatak, dostignuća, razvitka i promicanja ugleda Udruge, udruga svojim članovima, kao i drugim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama može dodjeljivati nagrade i priznanja.

Način dodjela priznanja i nagrada, vrste i kriterij, te način predlaganja uređuje se općim aktom –pravilnikom, kojeg na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Upravni odbor Udruge može donijeti odluku o naknadi za osobe koje obavljaju

povremene ili izvanredne poslove u udruzi zavisno o financijskim sredstvima u Proračunu za tekuću godinu.

IX PRESTANAK RADA I POSTOJANJE UDRUGE

Članak 41.

Udruga prestaje s radom:

 • ako to zaključi Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova nazočnih na Skupštini;
 • pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom ili podjelom udruge razdvajanjem;
 • ako se članstvo smanji na manje od 5 članova;
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Udruge;
 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Udruge, ako ona nije održana;
 • pokretanjem stečajnog postupka

X IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 42.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Udruge i koja se kao likvidator upisuje u registar Udruga.Mandat likvidatora traje do opoziva.Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.Skupština može iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 43.

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za za zastupanje ili njima povezanim osobama.Prestankom postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugih postupaka predaje gradu Zlataru.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Statut kao i ostale akte donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine, nakon provedene rasprave.

Članak 45.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine , a tumačenje drugih akata je u nadležnosti Upravnog odbora.

Članak 44.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupšini Udruge.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Udruge od 08.03.2014. godine

Zlatar, 06.ožujak 2015. Predsjednik:

Avelin Fijačko